Marathi Status on Life
Marathi status Whatsapp Status

Marathi Status on Life | Marathi Status on Love Life

Marathi Status on Life | Marathi Status on Love Life: एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावाकाशीने करणे श्रेयस्कर. Better to do less good or to do good things than to do something good at all. जेंव्हा सगळंच संपून गेलंयअसं आपल्याला वाटतं,तीच खरी वेळ असतेनवीन काहीतरीसुरु होण्याची..! When all is […]