Marathi Status on Life

Marathi Status on Life | Marathi Status on Love Life

Marathi Status on Life | Marathi Status on Love Life: एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावाकाशीने करणे श्रेयस्कर. Better to do less good or …

Read More